Regulamin akcji Metamorfoza

REGULAMIN AKCJI „Metamorfoza”

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami akcji „Metamorfoza z Body Chief”, zwaną dalej Akcją są:
  a) BC Kulinaria Marcin Mazurek
  b) Instytut Rozwoju i Urody Bogumiła Pniewska
  c) Klub 36 minut West Point
  zwani dalej Organizatorami.
 2. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne.
 3. Każda osoba z chwilą wysyłania zgłoszenia do wzięcia udziału w Akcji staje się Uczestnikiem Akcji.
 4. Akcja składać się będzie z trzech etapów, tj.
  a) Pierwszy etap – wysyłanie zgłoszeń do akcji na adres mailowy recepcja@klinikaesthetique.pl w terminie jednego tygodnia od momentu ogłoszenia konkursu w mediach społecznościowych należących do organizatorów.
  b) Drugi etap – wybór osoby, która zostanie poddana metamorfozie po analizie nadesłanych aplikacji oraz spotkaniach indywidualnych z wyselekcjonowanymi kandydatami.
  c) Trzeci etap – przejście metamorfozy przez wybranego kandydata, składającej się z diety dobranej przez dietetyka Body Chief, zabiegów kosmetologicznych, oraz treningów fizycznych, zakończonej prezentacją efektów metamorfozy.
 5. Koszty trzeciego Etapu, tj. dieta, treningi z trenerem personalnym oraz zabiegi pokrywają Organizatorzy Akcji.
 6. Poszczególne etapy Akcji będą realizowane w następujących terminach:
  a) Pierwszy etap – od 13.05.2017 r. do 20.05.2017 r.
  b) Drugi etap – od 22.05.2017 r. do 26.05.2017 r.
  c) Trzeci etap – od 29.05.2017 r. do 29.07.2017 r.
 7. Akcja będzie prowadzona na terenie miasta Poznania.
 8. Regulamin Akcji jest wiążący dla Organizatorów i Uczestników – reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji oraz prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników.
 9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://klinika-esthetique.pl/Regulamin.html
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych jest Instytut Rozwoju i Urody Bogumiła Pniewska ul. Heweliusza 1A/L, 61-280 Poznań wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań pod NIP 782-218-43-89.

 

§ 2.
Prawa i obowiązki Organizatorów

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestników podających fikcyjne dane oraz działających sprzecznie z dobrymi obyczajami lub interesami Organizatorów.
 2. Decyzja o wykluczeniu, podjęta przez Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z dostawą usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na przesyłanie zgłoszeń.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dat wymienionych w §1 pkt 6 Regulaminu, dotyczących realizacji poszczególnych etapów Akcji, szczególnie poprzez skrócenie czasu trwania poszczególnych etapów, anulowania bądź przerwania akcji bez podania przyczyny.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie trwania Akcji.

 

§ 3.
Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest wysłanie na adres mailowy Organizatorów (rekrutacja@klinika-esthetique.pl) zgłoszenia spełniającego wymogi określone w § 4. Regulaminu.
 2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 3. Udział w Akcji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna, przebywająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie przeprowadzenia Akcji, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zgłoszenie do wzięcia udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 5. Z wzięcia udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatorów oraz osoby współpracujące przy realizacji Akcji.
 6. Prawo wzięcia udziału w Akcji przysługuje jedynie osobom spełniającym warunki określone w Regulaminie.
 7. Uczestnik, wysyłając zgłoszenie, zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631), wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, powielanie oraz publikowanie jego wizerunku uwiecznionego na przesłanych wraz ze zgłoszeniem zdjęciach we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych, materiałach promocyjnych, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Organizatorów i mediach społecznościowych. Zgoda jest nieograniczona w czasie oraz co do terytorium.
 8. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania zgłoszenia udziela na rzecz Organizatorów nieodpłatnej licencji niewyłącznej - prawa do rozporządzania i korzystania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, z nadesłanych zdjęć oraz wizerunku utrwalonego w czasie trwania Akcji, w części lub w całości, bez ograniczenia czasu i terytorium, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności obejmujących:
  a) publiczne wykonywanie, wyświetlanie, wystawianie, w szczególności w materiałach reklamowych na stronie internetowej i profilach Organizatorów w mediach społecznościowych;
  b)utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć i wizerunku, w szczególności poprzez wytwarzanie wszelkimi technikami (w tym techniką zapisu magnetycznego, audiowizualną, cyfrową, optyczną, komputerową - niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju) egzemplarzy zdjęć oraz nagrań przeznaczonych do dokonywania za ich pomocą nadań oraz pozostałej eksploatacji;
  c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej, internetowej lub multimedialnej oraz do baz danych zapisów czasowych i trwałych oraz kopię takich zapisów, archiwizacja zapisów;
  d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe;
  e) reemitowanie przez inną organizację telewizyjną, radiową lub internetową;
  f) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie ich w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet, jako “video streaming” „simulcasting”, „webcasting” itp;
  g) w zakresie obrotu egzemplarzami materiałów reklamowych - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa;
  h) wykorzystanie do celów reklamowych we wszelkich działaniach promocyjnych, reklamowych, marketingowych i PR-owych, na wszelkich nośnikach i mediach;
  i) merchandising.
 9. Prawa uczestnictwa w Akcji oraz praw i obowiązków Uczestnika nie można przenieść na inne osoby.
 10. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w Akcji, w szczególności oświadcza, iż nie posiada wad układu krążenia, układu ruchu i innych schorzeń będących przeszkodą do brania udziału w ćwiczeniach z trenerem indywidualnym, jak również nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do stosowania diety.
 11. Uczestnik, w przypadku wyboru jego kandydatury, jest zobowiązany do poinformowania na piśmie Organizatorów o wszelkich produktach spożywczych na które jest uczulony. Brak przekazania powyżej informacji jest równoznaczny, iż Uczestnik nie jest uczulony na jakiekolwiek produkty spożywcze.
 12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Akcji dobrowolnie oraz czyni to na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik zgłaszający się do udziału w Akcji deklaruje, iż w przypadku zakwalifikowania jego kandydatury, weźmie udział w trzecim etapie Akcji w okresie od od 29.05.2017 r. do 29.07.2017 r. oraz będzie przestrzegał wszystkich obowiązków, tj. będzie przestrzegał diety, regularnie i sumiennie uczestniczył w zajęciach z trenerem personalnym oraz
  poddawał się zabiegom kosmetologicznym.
 14. Uczestnik, którego kandydatura zostanie wybrana staje się Kandydatem do wręczenia nagrody (zwany dalej Kandydatem).
 15. Organizatorzy zastrzegają, iż warunkiem przyznania nagrody jest zawarcie przez Kandydata z Organizatorami umowy regulującej prawa i obowiązki Organizatorów oraz Kandydata (zwana dalej Umową).
 16. W przypadku gdy Kandydat nie zawrze Umowy z Organizatorami w wyznaczonym terminie lub też odmówi jej zawarcia, traci status Kandydata, zaś Kandydatem zostaje kolejna osoba, której kandydatura zostanie wybrana przez Organizatorów. Proces w razie konieczności powtarza się do momentu zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyłonieniem zwycięzcy oraz skutkuje przyznaniem Nagrody.

 

§ 4.
Wymagania do wzięcia udziału w Akcji

Uczestnik, aby wziąć udział w Akcji musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki.

 1. Uczestnik musi wysłać zgłoszenie do wzięcia udziału w Akcji do momentu zakończenia pierwszego etapu Akcji, tj. do dnia 20.05.2017 r.
 2. W zgłoszeniu Uczestnik musi podać swoje Imię i Nazwisko, dane kontaktowe (adres email oraz nr telefonu) oraz opis swojej sylwetki z podanymi wymiarami:
  a) wzrost i waga Uczestnika;
  b) obwód w centymetrach: klatki piersiowej, ramienia, talii, bioder oraz uda.
  c) cel i uzasadnienie chęci wzięcia udziału w metamorfozie oraz argumenty przemawiające za wybraniem danej osoby do Akcji
 3. Do przesłanego zgłoszenia muszą zostać załączone 2 zdjęcia całej sylwetki Uczestnika, od stóp do głowy. Pierwsze zdjęcie musi przedstawiać przód Uczestnika, zaś drugie zdjęcie musi przedstawiać profil sylwetki Uczestnika.
 4. Zdjęcia należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika, np. „Imię Nazwisko przód”, „Imię Nazwisko profil”;
 5. Zdjęcia muszą być w dobrej jakości o wadze nie przekraczającej 3 MB.
 6. Zgłoszenie do wzięcia udziału w Akcji będzie odrzucone, a Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, jeśli:
  a) zgłoszenie będzie niekompletne;
  b) zdjęcia przesłane wraz ze zgłoszeniem będą przerobione lub poddane obróbce graficznej.
 7. Zgłoszenie wysłane po zakończeniu pierwszego etapu Akcji jest uznawane za nieważne.

 

§ 5.
Etap Trzeci

 1. Metamorfoza składa się z trzech elementów: stosowania diety opracowanej przez dietetyka Body Chief, poddania się zabiegom kosmetycznym zagwarantowanych przez Instytut Rozwoju i Urody Bogumiła Pniewska, a także uczestniczenia w treningach personalnych odbywających się na terenie Klubu 36 minut West Point.  
 2. Kandydat zobowiązuje się do przestrzegania wskazówek ekspertów i stawiania się w wyznaczonym czasie po odbiór posiłków, odbycia zabiegu czy treningu. Kandydat wyraża zgodę na dokumentowanie (fotografowanie i filmowanie) jego działań w zakresie poddanym metamorfozie na każdym etapie jej trwania.

 

§ 6. 
Nagrody

 1. Nagrodą dla Uczestnika Akcji, którego kandydatura zostanie wybrana oraz podpisze umowę z Organizatorami, jest voucher na dwumiesięczny „Pakiet Metamorfozy” w skład którego wchodzą:
  a) Catering dietetyczny Body Chief
  b) Pakiet zabiegów kosmetologicznych w Instytucie Rozwoju i Urody Bogumiła Pniewska
  c) Treningi personalne realizowane na terenie Klubu 36 minut West Point zwana dalej Nagrodą.
 2. Voucher będzie można zrealizować w terminie od dnia od 29.05.2017 r. do dnia 29.07.2017 r.
 3. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto Nagrody.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych Organizatorzy są płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej nagrody w wysokości 10% wartości wygranej. Dodatkowa nagroda pieniążka, o której mowa w §6 ust. 3 Regulaminu nie zostanie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie przeznaczona na uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych należnego od Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez fakt przystąpienia do udziału w Akcji.
 5. Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizatorzy, jako płatnik, przekażą potrąconą kwoty na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.
 6. Nagroda zostanie wydana za poświadczeniem odbioru, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, po potrąceniu dodatkowej nagrody pieniężnej na należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.

 

§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie do wzięcia udziału w Akcji stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnikom Akcji oprócz nieodpłatnej metamorfozy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizatorzy oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia bądź nieprawidłowości w przebiegu Akcji.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełniania Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Akcji bez podania przyczyn.
 7. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Akcji rozstrzygają Organizatorzy.
 8. Decyzja Organizatorów ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.


Dane kontaktowe

Klinika Esthetique
Poznań, ul. Pilotów 2

+ 48 662 308 461
recepcja@klinika-esthetique.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 9:00 – 20:00
sobota: 10:00 – 14:00